adv at712

The Dragon Prince เจ้าชายมังกร

เมื่ออาณาจักรคาทอลิสของมนุษย์ต้องเตรียมรับการโจมตีจากเอลฟ์เผ่าเงาจันทรา พระราชาแฮร์โรว์จึงวางแผนส่งแคลลัมและเอซแร็น โอรสทั้งสองพระองค์ไปยังที่ปลอดภัย

You Might Be Interested In